Các cách để đến sòng bạc ở Ma Cao là gì?

asked 2022-11-20 12:05:43 -0600

Đặt nhiều đặt ít. Trò chơi đầu tiên tôi thấy trong sòng bạc là trò xúc xắc, trò chơi mà tôi đã nghe nói đến trước đây, đặt cược lớn và đặt c�
c nhỏ.
Quy tắc đặt cược lớn và cược nhỏ là nếu tổng điểm của ba viên xúc xắc nhỏ hơn hoặc bằng 10 thì được coi là nhỏ, nếu số điểm lớn hơn hoặc bằng 11 thì được coi là lớn. Mỗi lần bạn có thể đặt một số lượng token nhất định trên bàn với các vòng tròn lớn và nhỏ được viết trên chúng. Nếu bạn đặt cược đúng và bạn đặt cược một token, bạn có thể nhận lại hai token

edit retag flag offensive close merge delete