نکته باور نکردني درباره پاسپورت ترکیه

asked 2022-05-07 02:38:12 -0500

MarlenePor gravatar image

کسانی که دارای قرارداد اجاره خانه برای یک سال، پاسپورت، 4 قطعه عکس، شماره مالیاتی و بیمه یک ساله می باشند، می توانند از این طریق مهاجرت و اقامت ترکیه را به دست آورند اما نباید فراموش کنید که این نوع اقامت، کوتاه مدت بوده و به آسانی و با کمترین هزینه، افراد را به ترکیه می رساند. اشخاص می توانند از طریق روشهای ارتباطی موجود، پرسش ها و نگرانی هایشان را از کارشناسان پرسیده و ابهامات خود را برطرف نمایند. بعلاوه در صورتیکه هدف دارید تحصیل در دانشگاههای ترکیه را تجربه کنید، بدانید که زبان تحصیل در آنها انگلیسی و ترکی است. یک مشاوره زبده، با توجه به شرایط، مهارت و میزان سرمایه هر متقاضی است که انتخاب می کند کدام راه مناسب وی بوده و با آگاهی از قوانین و شرایط هر راه مهاجرتی، کمک می کند تا فرد با صرف کمترین هزینه و زمان، اقامت ترکیه را به دست آورد. البته شما میتوانید برای مهاجرت به ترکیه و تحصیل در این کشور بورسیههای دولتی ترکیه را نیز دریافت فرمایید که شرط کسب چنین بورسیههایی، داشتن رزومهای قابلقبول است. بر مطابق گزینه هایی که گفته شد، سه راه منجر به دریافت پاسپورت کشور ترکیه خواهد شد؛ مهاجرت کاری، سرمایه گذاری در ترکیه و ازدواج با تبعه کشور ترکیه، منجر به دریافت شهروندی ترکیه خواهد شد.edit retag flag offensive close merge delete