اشاره ای به بحث ها و جدل های کلیدی در مورد دفتر مهاجرت

asked 2022-05-03 08:28:56 -0500

این موسسه توسط آقای مهیار حلhttps://stockhouse.com/search?searchtext=%D8%A7%D8%AC%D9%BE%D9%88%D8%B1%20%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87 (اجپور اداره) میشود که وکیل مهاجرت کانادا در تورنتو و عضو رسمی شورای قانون گذاری و نظارت بر مشاوران مهاجرت کانادا ICCRC با شماره پروانه R520250 است. دکتر مرجان آتشی گلستان وکیل مهاجرتی از قبیل وکلای ایرانی کانادا است که دفتر مهاجرتی ایشان در تورنتو دایر می باشد. افزون بر این با عنایت به شناختی که از مقررات و فرهنگ این کشور داشته شما را به سمت سوق خواهد داد که برای آینده تان نیز بهتر باشد. بدین ترتیب، پرونده شما به بهترین حالت ممکن پیش خواهد رفت و امکان رفتن برای شما چندین برابر خواهد شد. جالب است بدانید سرمایه گذاری ایرانیان در خارج از کشور بیش از یک و نیم تریلیون دلار بر آورده شده است!edit retag flag offensive close merge delete