پاسپورت ترکیه با خرید ملک- ريسکها و خطرات از زبان وکلا

asked 2022-04-17 05:50:50 -0500

ClintonNeu gravatar image

خرید خانه در ترکیه یکی از سادهترین روشها برای کسانی است که نمیتوانند از طریق کار یا روشی دیگر، تابعیت کشور ترکیه را دریافت نمایند. جواب: بله، اگر شما تعهد خرید ملک را به صورت قانونی امضا کرده باشید و چنانچه بعد از19 سپتامبر 2018 از طریق بانک پرداخت را انجام داده باشید و در صورتیکه مبلغ کل بالاتر از 250.000 دلار باشد؛ شما می توانید درخواست https://turkeylife.Splashthat.com/ (شهروندی ترکیه) نمایید. همانگونه که اشاره کردیم شخص می تواند با خرید ملک در ترکیه برای خود و همسر و فرزندان زیر ۱۸ سال اقامت دائم دریافت کند. با خرید این مبلغ شما می توانید پاسپورت این کشور را دریافت کرده و برای دریافت شهروندی آن نیز اقدام کنید. قانون بین الملل نیرو کار به شماره ۶۷۳۵ ، ماده ۱۱ و ۲۵ ، بیان میدارد که از سال ۲۰۱۷ افراد خارجی که در خصوص های علمی، هنری و ورزشی دارای تخصص و مهارت خاص هستند، می توانند کارت فیروزه ای ترکیه را اخذ نمایند.با این کارت اجازه کار و زندگی در ترکیه دارند. راه دیگر سرمایهگذاری در ترکیه برای دریافت تابعیت، خرید اوراق قرضه است. خرید خانه نسبت به سایر طرق سرمایهگذاری، حتما ریسک کمتری دارد و با توجه بهاینکه در کشورهای خارجی نقل و انتقال هزینه و دریافت سند ملک، از طریق مراجع معتبری انجام میشود، در نتیجه خودبهخود تضمین کننده امنیت معامله برای فرد سرمایه گذار است. بیشترین تعداد افراد خریدار ملک در ترکیه، ایرانیان بوده اند. لازم است به صورت جزئی قید شده باشد موافقت والد یا والده که فرزند میتواند چه در ایران چه در کشور های خارجی اعم از ترکیه به تحصیل، اقامت، أخذ تابعیت و… هزینه اجاره ملک در ترکیه برای آپارتمان (1 خوابه) در مرکز شهر چیزی حدود 1200 تا 1500 لیر است. ضروری است بدانید که ملک خریداری شده برای شهروندی تا ۳ سال حق فروش آن را ندارید.edit retag flag offensive close merge delete