برنامه ریزی های قطعی براي مهاجرت به صورت گام به گام

asked 2022-04-13 07:09:03 -0500

LaraBrinso gravatar image

در روش مهاجرت خود اشتغالی، فرد مهاجر ابتدا اجازه اقامت کوتاهمدتی را دریافت کرده و در صورت موفق بودن در کسب و کار خود، امکان تمدید اقامت موقت برایش مهیا بوده و پس از مدتی میتواند برای اقامت دائم کشور مقصد اقدام نماید. البته کشورهای محبوب از نظر مهاجرتی متنوعی نیز همچنان هستند که با گزینه هایی نظیر خرید ملک، اقامت دائم و تابعیت اعطاء میکنند؛ همچون اسپانیا و پرتغال در اروپا به عنوان 2 مقصد مهاجرتی پر طرفدار اروپایی و در شرق هم کشورهایی مانند ترکیه و یونان. به عنوان یک نمونه باید متذکر شد که طبق تحقیقات دانشگاه موناش استرالیا، 75% از فارغالتحصیلان هندی برای اخذ اقامت دائم درخواست داده و برای همواره در استرالیا ساکن میشوند. شما میتوانید با پر کردن فرم مشاورۀ تحصیلی ما، فرایند اخذ پذیرش از دانشگاه موردنظر خود را به ما بسپارید. حضور یک وکیل می تواند تاثیرات مثبت خود را در این امور داشته باشد. ولی بهطورکلی اموری چون آمادهسازی و ارائه مدارک موردنیاز، پیگیری مداوم امور متقاضی بهصورت حضوری و تلفنی، راهنمایی متقاضی و ارائه جلسات متعدد مشاوره، آگاهسازی متقاضی از مقررات جدید و بروز مهاجرتی و آمادهسازی فرد برای یک جلسه مصاحبه موفقیتآمیز بر عهده وکیل مهاجرت به سوئد و موسسه مهاجرتی هستند که امکان دارد فرد عادی نتواند بهتنهایی از بنابراین آنها برآید.edit retag flag offensive close merge delete