موسسه مهاجرتی -بايد ها و نبايد ها از بیان کارشناسان

asked 2022-04-13 04:46:47 -0500

MikeLeveri gravatar image

کیفیت بالای زندگی، تحصیلات مساعد و نرخ پایین بیکاری باعث شده تا این کشور در زمرهی یکی از کشورهای محبوب برای مهاجرت قرار گیرد. عنوان کشورهای اسکاندیناوی به کشورهای نروژ، سوئد و فنلاند که 3 کشور همجوار و در شمال اتحادیه ی اروپا قرار دارند اطلاق میشود. بعلاوه از آنجایی که در بسیاری از کشورها شهریه برای دانشجویان بینالمللی بیش از دانشجویان بومی آن کشور است، بخش عمدهای از درآمد سالانه دانشگاهها و موسسات آموزش عالی توسط این گروه از افراد تشکیل میشود. سالانه میلیونها نفر از کشورهای کمتر توسعهیافته به کشورهای مدرن صنعتی رفته تا شغل و درآمد بهتری کسب کنند، در نظام آموزشی برتری به تحصیل بپردازند و یا از خدمات سلامتی و درمانی بهتری بهرهمند شوند. هزینه جستجوی کاری که وکیل مهاجرت در سوئد پیدا میکند چقدر است؟ این مطلب حتی در خصوص مهاجرت تحصیلی که نسبتا سرمایه کمتری می‌طلبد هم صدق میکند. اهمیت فوق العاده ای دارد. امکان دارد افراد عادی به سبب عدم آگاهی، نقص کوچکی در مدارک و پرونده خود داشته باشند یا کاری را اشتباهاً انجام دهند و منجر به اتفاقاتی ناخوشایند حتی ابطال ویزای خود گردند.edit retag flag offensive close merge delete