آيا وکلای مهاجرت به سقوط خود نزديک مي شود؟

asked 2022-04-13 04:29:38 -0500

CharityLin gravatar image

بسیار این کشور را برای مهاجرت در اروپای مشهور به پرداخت مالیاتهای بالا پر طرفدار ساخته است. مدارکی نظیر شناسنامه، کارت ملی، تابعیت معتبر، ارائه صورتحساب بانکی و گردش حساب، سند ازدواج به همراه ترجمه آن، قدرت مالی و غیره. توسط دولت پرداخت شده و بدین ترتیب هزینههای زندگی در آلمان از دیگر کشورهای اروپای غربی کمتر است. اما با عنایت به گفتههای فوق، ممکن است مختلفی گمان کنند که پناهندگی نه تنها خرج نداشته بلکه یک مسیر راحت برای اخذ اقامت کشور مقصد است و بدون نیاز به هیچ زحمتی، مایحتاج شخص تامین شده و بعد از آن در صورت موافقت، به وی اقامت داده میشود که باید خاطرنشان کرد این صرفا ظاهر امر است و بر خلاف این تصور غلط، مسیر پناهندگی یک مسیر خیلی سخت و ناخوشایند است و سختیها و مشقتهای این مسیر به قدری زیاد بوده که فقط در این حد باید متذکر شد که تا خود شخص در موقعیت آن قرار نگیرد، نمیتواند درک کند و در نتیجه توضیح این چالشهای ناخوشایند از حوصلهی بحث خارج است اما بنا به این اندک اشارات، هرگز این مسیر پیشنهاد نمیگردد. امّا هنگامیکه افراد به هر دلیلی به کشور دیگری مهاجرت می کنند؛ امکان دارد دچار بعضی تبعیض ها و نابرابری ها شوند که با کسب تابعیت، این مباحث به حداقل خود کاهش می یابد و اتباع می توانند همانند ساکنین کشور مورد اقامتشان از مزایا و حقوق تابعیت تمام ساکنین، به طور یکسان برخوردار شوند. برای اثبات اینکه آنها در انتاریو زندگی می کنند، پناهندگان باید اسنادی مانند قبض تلفن یا اظهارات بانکی را به همراه داشته باشند زیرا این اسناد نام و آدرس آنها را نشان می دهد.edit retag flag offensive close merge delete