سوالات بنیادین مراجعین در زمینه شرکت مهاجرتی

asked 2022-04-13 03:11:00 -0500

Esperanza1 gravatar image

وکیل مهاجرت کانادا باید مسلما از مجوز ICCRC بهره مند باشد. در موضوع قبل در زمینه بهترین رشته ها برای مهاجرت به کانادا با هم صحبت کردیم. هنگامیکه یک وکیل مهاجرتی استخدام می کنید تا پرونده شما را پیگیری نماید، مسئولیت اطمینان از موجود بودن، صحیح بودن و تحویل به موقع تمام اسناد و مدارک بر عهده وی است. رهپویان مهاجر آتینگر با برخورداری از یک تیم حقوقی و اداری منسجم، متشکل از وکلا و مشاوران با تجربه دادگستری و مهاجرتی، ابتدا همزمان در شیراز و تورنتو شروع به کار کرد و بعد از چندی موفق شد دفاتر خود را در شهرهای تهران، مشهد و کرج نیز راهاندازی نماید. را حل نماید و در اولین فرصت رای را به نفع موکل خود اخذ کند.edit retag flag offensive close merge delete