حقایق صادقانه در زمینه دفتر مهاجرت

asked 2022-04-13 02:37:41 -0500

TiaraJonas gravatar image

داشتن وکیل مهاجرت سبب می شود که در این مسیر اشتباه نکنید. او فرآیند گرفتن ویزا از سفارت را پیگیری می کند، راهکارهای انتقال پول را بررسی کرده و بهترین روش را برای شما انتخاب می کند و به همین ترتیب در کشور مقصد نیز پیگیر موضوعات شما خواهد بود. شایان ذکر است که تقاضای ویزا به قصد اقامت و نه به فرض مثال ویزای گردشگری ارائه می شود. بە گزارش کردپرس بە نقل از شارپرس، کریم نوری با اشارە بە اینکە تمامی پروازها از مقصد عراق بە بلاروس برای جلوگیری از مهاجرت غیرقانونی عراقی ها بە این کشور و سوءاستفادە برخی شرکت های گردشگری از پناهجویان، متوقف شدە است، گفت کە شماری از این شرکت ها شهروندان را با وعدە مهاجرت بە اتحادیه اروپا از طریق بلاروس فریب دادە و بعد از گرفتن مبالغ هنگفتی از آنان، پناهجویان فریب خوردە در مرز بلاروس رها کردە اند.edit retag flag offensive close merge delete