اشتباه شماره يک در مورد موسسه مهاجرتی در تهران که افراد بايد حتما از آن دوري کنند

asked 2022-04-13 01:54:26 -0500

RevaRoybal gravatar image

رهپویان مهاجر آتینگر به عنوان یک موسسه مهاجرتی موفق، به لطف حضور وکلای خارجی خود این اطمینان را به تمام موکلین میدهد که هر خدمتی که در حیطهی خدمات مهاجرتی میگنجد را به آنان ارایه کند و فراتر از آن، بعد از مهاجرت نیز در کلیهی اموری چون خرید یا اجاره منزل، خرید خودرو، خرید یا اجاره مغازه یا محل کسب و کار، دریافت کار اقامت، دریافت کارت بیمه،… ضوابط خاصی وجود دارد که بایستی آنها را در پروسه انجام موضوعات درخواست مهاجرت در نظر بگیرید، استاندارد های وجود دارد که بایستی رعایت کنید و همچنین مجوز هایی که بایستی پیش از ارسال درخواست آنها را تهیه کرده باشید. پروسهی مراجعه به سفارت و اخذ ویزا هم محتمل است حدود شش ماه الی یک سال طول بکشد؛ ولی چنانچه این پروسه را با کمک مشاورین و وکلای کارآزموده انجام دهید، میتوانید در کمتر از نه ماه روند اپلای و پذیرش را به اتمام برسانید. بنابراین یکی از مواردی که به هنگام گزینش بهترین موسسه مهاجرتی در تهران بایستی به آن توجه کنید، زمان پاسخدهی مشاوران موسسه مهاجرتی است.edit retag flag offensive close merge delete