کلید دفتر مهاجرت شماره یک

asked 2022-04-12 19:04:30 -0500

EricYeo84 gravatar image

با توجه به وضعیت موجود در بازار کار ایران، امکان یافتن شغل مساعد برای همهی این دانشآموختگان وجود ندارد و طبیعتاً درصد قابل توجهی از آنها خواستار مهاجرت و ادامهی تحصیل یا کار در کشورهای دیگر خواهند بود. رهپویان مهاجر به عنوان یک موسسه مهاجرتی در تهران کار خود را از ابتدای سال 1398 آغاز کرد و به پشتوانهی سالها فعالیتی که در شعبهی مرکزی خود در شیراز داشت، کوشیده است خدماتی با همان کیفیت در کلانشهر تهران به متقاضیان ارائه نماید. هرساله شمار فراوانی از هم میهنان عزیزمان اقدام به انعقاد قرارداد با ویزا سفیر می کنند که خوشبختانه تا بحال توانسته ایم رضایت 100 درصد آنها را جلب نماییم و به همین شکل بیش از 97 درصد قراردادها را منجر به دریافت ویزا کرده ایم، در این سال ها ما امکان جذب بیش از هزاران پرونده دیگر را داشته ایم ولی یکی از قواعد اولیه در پروسه کاری ما بررسی اولیه کاملاً دقیق کلاینت بوده است، در بررسی اولیه تلاش می کنیم ارزیابی کاملاً دقیقی را داشته باشیم و درصورتی که کلاینت امکان گرفتن ویزا را نداشته باشد هیچگاه اقدام به امضای قرارداد نمی کنیم و همواره بر این باور هستیم که سخن گفتن بر مبنای میل کلاینت و صحبت از رؤیاهای او با وجود اینکه امری بسیار آسان است ولی کاملاً اشتباه میباشد. در گروه مهاجرتی راشین، دغدغه اصلی ارائه اطلاعات مفید و معتمد به متقاضیان عزیز است و مشاوران تیم ما از لحظه ارتباط اولیه با مشتریان تا لحظه ورود و استقرار این عزیزان در کشورهای مقصد خود، همراه و پشتیبان آن ها هستند.edit retag flag offensive close merge delete