اشتباه شماره يک در مورد وکیل مهاجرت که افراد بايد قطعا از آن دوري کنند

asked 2022-04-12 18:34:18 -0500

FlorrieZsc gravatar image

کشور دانمارک یکی دیگر از مقصدهای مهاجرت تحصیلی محبوب در اروپا است که به موجب استانداردهای بالای سطح زندگی، آموزش به زبان انگلیسی و متدهای آموزشی نوآورانه شهرت دارد. یکی از مهمترین روشهایی که میشود توسط آن هزینه کمتری را برای ثبت شرکت در اروپا انجام داد این است که در کشوری که قوانین راحت تری دارند اقدام به تاسیس شرکت کرد. به همین ترتیب دانشجویان میتوانند از طریق برنامههای تبادل دانشجو برای تحصیل در دیگر دانشگاههای برجسته بینالمللی اقدام کنند. دو مورد بسیار حساس جهت ورود به کالجهای آمادگی، ترجمه مدرک دیپلم و پیشدانشگاهی گواهی دارای اعتبار زبان آلمانی(حداقل سطح B2) است. یحتمل برایتان عجیب باشد که بدانید کشور کوچک سنگاپور، واقع در آسیای جنوب شرقی، یکی از بهترین مقصدهای مهاجرت تحصیلی در جهان است! امکان تحصیل در این مقطع، هم به زبان انگلیسی و هم زبان المانی در اکثر رشتهها وجود دارد.edit retag flag offensive close merge delete