راهنمایی های ضروری در خصوص بهترین وکیل مهاجرت

asked 2022-04-12 16:34:25 -0500

DanieleSne gravatar image

در صورتیکه متقاضی در خارج از کشور باشد، یک وکیل مهاجرت نمی تواند در مصاحبه کنسولی با آنها شرکت کند. تیم وکلای ایران پارس اکسپرت با بهره گیری و کمک بهترین وکلای تهران آماده ارائه خدمات حقوقی در خصوص دعاوی کیفری میباشد. داشته باشد تا با توجه به اطلاعاتی که در تمام زمینهها دارد بتواند موکل خود را بهخوبی راهنمایی کرده و بهترین مسیر را برای مهاجرت برایش پیشنهاد نماید. به همین دلیل ضروری است که وکیل شما به صورت تخصصی از آخرین تحولات قانون مهاجرت کانادا مطلع باشد.edit retag flag offensive close merge delete