ابعاد خارج از انتظار موسسه مهاجرتی

asked 2022-04-12 15:29:39 -0500

BevMitchel gravatar image

شرکتهای مهاجرتی، وکلای دادگستری، موسسات حقوقی، موسسات کاریابی بین المللی، موسسات اعزام دانشجو، موسسه مهاجرتی، آژانس های مسافرتی، یا اشخاص حقیقی، برای فعالیت در حیطه ویزا و مهاجرت به کانادا باید اقامت دائم کانادا داشته و پس از گذراندن دوره های آموزشی وکالت و یا مشاور مهاجرت، باید از شورای قانونگذاری مهاجرت کانادا (ICCRC) مجوز داشته باشند در غیر این صورت، فعالیت آنها میتواند در کشور مبدأ (به عنوان نمونه ایران) قانونی باشد، ولی هرگونه فعالیت آنها از دیدگاه اداره مهاجرت کانادا در حیطه ویزا و مهاجرت در کانادا، غیر قانونی ست. اجازه کار در کانادا یکی از روشهایی است که دانشجویان خارجی از طریق آن می توانند وضعیت خود را به اقامت موقت تبدیل کرده و سپس برای اقامت دائم اقدام کنند. دانشجویان خارجی از این حق برخوردار هستند که پس از اتمام تحصیل و آخر ویزای تحصیلی کانادا، به صورت تمام وقت در کانادا مشغول به کار شوند، بعد از آن این زمان را با تایم لازم برای اخذ اقامت دائم هم زمان کنند. در طرق اخذ اقامت کانادا پیچیدگی های وجود دارد و مشاوره با یک وکیل مهاجرت کانادا در این زمینه لازم به نظر می رسد. قبل از مراجعه به هر نوع موسسه مهاجرتی در ایران، اولین قدم چک کردن پارهای از موارد است. این موسسات با کمک وکلایی که در کشورهای مقصد استخدام کردهاند، کارهای مربوط به پرونده شما را بدون صرف وقت، هزینه و رفتوآمد اضافی انجام میدهند.edit retag flag offensive close merge delete