لوله برق گالوانیزه گرم - پترو صنعت آنارام

asked 2021-12-07 18:08:07 -0600

DinaChesse gravatar image

مهدي ملك محرز فزونی نمود: با نگرش به اينكه هواخواه شفافيت هستيم ، لذا بمنظور جلوگيري از هرگونه سوءاستفاده و رانت، كافي است كه هر کود اسامي شركتها و ميزان برگ دريافتي از طريق مكانيزم مچينگ بطور شفاف اطلاع رساني شود. نايب رئيس سنديكاي توليدكنندگان لوله و پروفيل آهني گفت: با نگرش به اينكه طرفدار شفافيت هستيم ، پس بمنظور جلوگيي از هرگونه بد بکارگیری و رانت ، كافي است كه هر میخانه اسامي شركتها و ميزان برگ دريافتي از طريق مكانيزم مچينگ به گونه زلال گزارش رساني شود. نايب رئيس سنديكاي توليدكنندگان لوله و پروفيل آهني درون واكنش به مقصد خبري با نام فروش برگه هاي فولادي دروازه مچينگ خوب 600 شركت كاغذي و بایستگی نیست كامل مچينگ براي كاهش قيمت تقریر داشت گروه پيگيري هاي مكرر و مذاكرات فراوان به مسئولين و مديريت فروش شركت پولاد مباركه مروارید راستاي خاطر شهریه اعضاي سنديكاي توليدكنندگان لوله و پروفيل ، مروارید تاريخ 17/06/1399 دیدار اي توسط تشریف اكثريت اعضاء هيأت مديره سنديكا و نمايندگان ارجمند شركت فولاد مباركه برگزار گرديد و بموجب مفصلگاه 2 نشست نامه تنظيمي فيمابين بمنظور تأمين پشت سرهم و پايدار نيازحداكثري شركت هاي توليد كننده لوله و پروفيل فرمان داده شد ؛ فرآيند فروش مستقيم كالاي مچينگ از سوي شركت فولاد مباركه احيا و در اين ویژه دبير و اعضاء هيأت مديره سنديكا و مسئولين فروش شركت فولاد مباركه دست بکار شدن وایا ری خوار اندیشه مسئولين وزارت صمت و نهادهاي مرتبط را بعمل آورند .كه آش هستی‌پذیری اين سخن ، بخشي از مواد اوليه موضوع نياز واحدهاي توليدي از طريق مچينگ تأمين و كمي از مشكلات توليدكنندگان http://behnia24.limoblog.ir/ (لوله گالوانيزه ساب) و پروفيل زایل گرديد

edit retag flag offensive close merge delete